แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างของร่างกาย 

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ยังไม่เปิดเรียน 

                           วันอังคาร         @    ร่วมด้วยช่วยกัน  (ปัดกวาด)  

                           วันพุธ                @    ออกกำลังกาย  (เดินและวิ่ง)

                           วันพฤหัสบดี     @    อวัยวะร่างกาย  (มือ)

                            วันศุกร์              @    สลัดไข่ต้มเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   1 - 4  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2559     เวลา  09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ