แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ฟ้ามีตะวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

             วันจันทร์                  @      สีสันเมล็ดทานตะวัน

             วันอังคาร                  @      ย้ายบ้านพี่ทานตะวัน

             วันพุธ                      @      ราดหน้า + น้ำซุป

             วันพฤหัสบดี              @      พี่ทานตะวันใส่เสื้อ

             วันศุกร์                     @      ทานตะวันข้ามฝั่ง

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 1-5 มีนาคม 2564 เวลา 10.15 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกชนิภา มหานาม