แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ฟ้ามีตะวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

             วันจันทร์                  @      ปะติดใบทานตะวัน

             วันอังคาร                  @      ย้ายบ้านพี่ทานตะวัน

             วันพุธ                      @      ก๋วยเตี๋ยวไก่

             วันพฤหัสบดี              @      พี่ทานตะวันแปรงฟัน

             วันศุกร์                     @      ทานตะวันเด้งดึ๋ง

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 18-22 มกราคม 2564 เวลา 10.15 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกชนิภา มหานาม