แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน วันจันทร์           @    ตุ๊กตาพวงกุญแจ

                          วันอังคาร          @    ซัก-เก็บผ้าเช็ดตัว

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลงตามจินตนาการ(ย้ายบอลใส่ตะกร้าข้ามสิ่งกีดขวาง)

                          วันพฤหัสบดี     @    อาบน้ำ-เช็ดตัว

                          วันศุกร์              @    หมูปิ้ง

 

 

ระยะเวลาที่สอน : (สัปดาห์ที่ 19)   วันที่  6 - 10  มีนาคม  2560  เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร