แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ฟ้ามีตะวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

             วันจันทร์                  @      สีสันดอกทานตะวัน  

             วันอังคาร                  @      ตัวตนพี่ทานตะวัน

             วันพุธ                      @      ผัดซีอิ๊ว + น้ำซุป

             วันพฤหัสบดี              @      พี่ทานตะวันมือสะอาด

             วันศุกร์                     @      ทานตะวันหรรษา

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 7-9 ธันวาคม 2563  เวลา 10.15 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกชนิภา มหานาม