แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ปูนาขาเก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่18

             วันจันทร์                   @  ระบายสีปูนปั้น

             วันอังคาร                  @  ไม้กวาดดอกหญ้า

             วันพุธ                       @  เต้นตามจินตนาการ

             วันพฤหัสบดี             @ บีลัคกี้ทอด

             วันศุกร์                      @ รู้จักอวัยวะของหนู

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 29-2 เมษายน 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญญทิพย์ แสนใหม่