แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ปูนาขาเก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

             วันจันทร์                   @  จุ่มสีด้วยมือเรา

             วันอังคาร                  @  พื้นใสเงางาม

             วันพุธ                       @   เดินซิกแซก

             วันพฤหัสบดี             @  กุนเชียงทอด+ซุปหมูมันฝรั่ง

             วันศุกร์                      @ แปรงฟัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 22 – 26 มีนาคม2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญญทิพย์ แสนใหม่