แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ปูนาขาเก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

             วันจันทร์                   @  ภาพสวยด้วยเม็ดทราย

             วันอังคาร                  @  ไม้กวาดดอกหญ้า

             วันพุธ                       @  เตะบอลเข้าประตู

             วันพฤหัสบดี             @ หมูทอด+ต้มยำไก่

             วันศุกร์                      @ ล้างมือมหัศจรรย์

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญญทิพย์ แสนใหม่