แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ปูนาขาเก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

             วันจันทร์                   @  เป่าสีด้วยหลอด

             วันอังคาร                  @  ปูที่นอนให้ปูนา

             วันพุธ                       @   ปูนาซ่อนแอบ

             วันพฤหัสบดี             @  ต้มจืด

             วันศุกร์                      @ อวัยวะของฉัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 1-5 มีนาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญญทิพย์ แสนใหม่