แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : ปูนาขาเก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

             วันจันทร์                   @  แกนทิชชูใส่ดินสอ

             วันอังคาร                  @  ปูนาปลูกผักกาดขาว

             วันพุธ                       @  แยกสี

             วันพฤหัสบดี             @ ไก่ทอด+ต้มจืดผักกาด

             วันศุกร์                      @ ตามีไว้ดู

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญญทิพย์ แสนใหม่