แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน วันจันทร์           @    เพ้นกระถาง

                          วันอังคาร          @    ซักเสื้อผ้า

                          วันพุธ                @    บทบาทสมมุติ(เลียบแบบท่าสัตว์ประกอบเพลง)

                          วันพฤหัสบดี     @    ดื่มน้ำจากขวด(รินน้ำใส่แก้ว)

                          วันศุกร์              @    ไข่ดาวกรอบอร่อย

 

ระยะเวลาที่สอน : (สัปดาห์ที่ 18)   วันที่ 27  กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร