แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : ปูนาขาเก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

             วันจันทร์                   @  ปั้นดินน้ำมัน

             วันอังคาร                  @  พับผ้า

             วันพุธ                       @ เตะบอลเข้าประตู

             วันพฤหัสบดี             @ กุนเชียงทอด+ต้มจืดวุ้นเส้น

             วันศุกร์                      @ ผักที่มีประโยชน์

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญญทิพย์ แสนใหม่