แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ปูนาขาเก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

             วันจันทร์                   @  จุ่มสีด้วยมือเรา

             วันอังคาร                  @  กรอกน้ำ

             วันพุธ                       @   เดินซิกแซก

             วันพฤหัสบดี             @  หมูทอด+ต้มจืด

             วันศุกร์                      @ การสวมรองเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 11-15 มกราคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญญทิพย์ แสนใหม่