แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : ปูนาขาเก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

             วันจันทร์                   @  ปั้นดินน้ำมัน

             วันอังคาร                  @  ปูนาซักผ้า

             วันพุธ                       @ ปูนาแยกสี

             วันพฤหัสบดี             @ ข้าวผัดไข่+ต้มจืดแตงกวา

             วันศุกร์                      @ ใส่ถุงเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 4-8 มกราคม 2564  เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญญทิพย์ แสนใหม่