แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : ปูนาขาเก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

             วันจันทร์                   @  เปลือกไข่ติดปูนา

             วันอังคาร                  @  ปูนาล้างแก้ว

             วันพุธ                       @  ปูนาเดินข้ามสิ่งกีดขวาง

             วันพฤหัสบดี             @ บีลัคกี้ทอด

             วันศุกร์                      @ สวมเสื้อยืด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 21-25 ธันวาคม 2563  เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญญทิพย์ แสนใหม่