แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : ปูนาขาเก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

             วันจันทร์                   @  ปะติดปูนา

             วันอังคาร                  @  ปูนาถูพื้น

             วันพุธ                       @   โยนลูกบอลลงตะกร้า

             วันพฤหัสบดี             @  ไข่ตุ๋น+ต้มยำไก่

             วันศุกร์                      @ ล้างหน้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญญทิพย์ แสนใหม่