แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : ปูนาขาเก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

             วันจันทร์                   @  ระบายสีปูนา (สีน้ำ)

             วันอังคาร                  @  ปูนากวาดพื้น

             วันพุธ                       @  ปูนาปากล่อง

             วันพฤหัสบดี             @ ไข่เจียว+ต้มจืดวุ้นเส้น

             วันศุกร์                      @ แปรงฟัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 7-11 ธันวาคม 2563 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญญทิพย์ แสนใหม่