แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน วันจันทร์           @    ครอบครัวหุ่นยนต์

                          วันอังคาร          @    ล้างจาน

                          วันพุธ                @    บทบาทสมมุติ(เลียบแบบท่าสัตว์ประกอบเพลง)

                          วันพฤหัสบดี     @    ดื่มน้ำจากขวด(เปิดปิดฝาขวด)

                          วันศุกร์              @    ไข่ครก

 

ระยะเวลาที่สอน : (สัปดาห์ที่ 17)   วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร  


แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน วันจันทร์           @    ครอบครัวหุ่นยนต์

                          วันอังคาร          @    ล้างจาน

                          วันพุธ                @    บทบาทสมมุติ(เลียบแบบท่าสัตว์ประกอบเพลง)

                          วันพฤหัสบดี     @    ดื่มน้ำจากขวด(เปิดปิดฝาขวด)

                          วันศุกร์              @    ไข่ครก

 

ระยะเวลาที่สอน : (สัปดาห์ที่ 17)   วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร