แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

                          วันจันทร์          @     กระดาษแปลงร่าง (พับกระดาษพี่หมาป่า)                                                                                                                                

                        วันอังคาร           เห็ดทอด

                          วันพุธ                @    โยนบอลลงตะกร้า

                          วันพฤหัสบดี      @    การป้องกันยุงลาย

                          วันศุกร์               @    เช็ดเก้าอี้