แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

                          วันจันทร์          @     ระบายสีดิน                                                                                                 

                        วันอังคาร           แอปเปิลปั่น

                          วันพุธ                @    เตะบอล

                          วันพฤหัสบดี      @    การดื่มน้ำ

                          วันศุกร์               @   เก็บขยะ