แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเคลื่อนไหว

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

                          วันจันทร์          @     ระบายสีดอกไม้                                           

                        วันอังคาร           สุกี้น้ำ

                          วันพุธ                @    ลอดอุโมงค์

                          วันพฤหัสบดี      @    การดูแลตา

                          วันศุกร์               @   ล้างห้องน้ำ