แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเคลื่อนไหว

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

                          วันจันทร์           @    ลากเส้นดอกไม้                                                                                                                                 

                          วันอังคาร          @   น้ำส้มคั้น

                          วันพุธ                @   เต้นเข้าจังหวะ

                          วันพฤหัสบดี      @   การป้องกันไข้หวัด

                          วันศุกร์               @   ทิ้งขยะ