แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

                          วันจันทร์           @    ประดิษฐ์ตุ๊กตาจากเปลือกไข่                                                                        

                          วันอังคาร          @    ผัดผักบุ้ง

                          วันพุธ                @    ส่งลูกโป่งน้ำ

                          วันพฤหัสบดี      @    การสวมรองเท้า

                          วันศุกร์               @   กรอกน้ำ