แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน วันจันทร์           @    บ้านของฉัน (ทาสี)

                          วันอังคาร          @    ล้างแก้ว

                          วันพุธ                @    บทบาทสมมุติ(เลียบแบบท่าสัตว์ประกอบเพลง)

                          วันพฤหัสบดี     @    การล้างหน้า

                          วันศุกร์              @    น้ำผลไม้ปั่น

 

ระยะเวลาที่สอน : (สัปดาห์ที่ 16)   วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร  แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน วันจันทร์           @    บ้านของฉัน (ทาสี)

                          วันอังคาร          @    ล้างแก้ว

                          วันพุธ                @    บทบาทสมมุติ(เลียบแบบท่าสัตว์ประกอบเพลง)

                          วันพฤหัสบดี     @    การล้างหน้า

                          วันศุกร์              @    น้ำผลไม้ปั่น

 

ระยะเวลาที่สอน : (สัปดาห์ที่ 16)   วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร