แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

                          วันจันทร์          @    เป่าสีสายน้ำ                                                                                                

                          วันอังคาร            ผัดเปรี้ยวหวาน

                          วันพุธ                @    ขุดหาพี่จิ้งหรีด

                         วันพฤหัสบดี      @    การใส่เสื้อผ้า

                          วันศุกร์               @   เก็บที่นอน