แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

                          วันจันทร์          @     ปะติดต้นไม้                                   

                          วันอังคาร             ต้มจืดฟัก

                          วันพุธ                @    ก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง

                          วันพฤหัสบดี      @    การแปรงฟัน

                          วันศุกร์               @   ล้างผัก