แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

                          วันจันทร์          @     ลากเส้นรวงข้าว                              

                          วันอังคาร             ผักทอด

                          วันพุธ                @    รับ-ส่ง บอล

                          วันพฤหัสบดี      @    หยุดปีใหม่

                          วันศุกร์               @   หยุดปีใหม่