แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน วันจันทร์           @    บ้านของฉัน(สร้างบ้านจากกิ่งไม้)

                          วันอังคาร          @    เช็ดกระจก

                          วันพุธ                @    การเดินทรง ตัว

                          วันพฤหัสบดี     @    การแปรงฟัน

                          วันศุกร์              @    โทสไอติม

 

ระยะเวลาที่สอน : (สัปดาห์ที่ 15)   วันที่ 6 –  10 กุมภาพันธ์ 2560    เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร