แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเจริญเติบโต

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

                          วันจันทร์           @    ระบายสีพี่ดอกหญ้า

                          วันอังคาร          @    บวดฟักทอง

                             วันพุธ                @    ย้ายแก้วน้ำ

                             วันพฤหัสบดี      @    การแปรงฟัน

                             วันศุกร์               @    ตากผ้า