แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน วันจันทร์           @    โมบายปลา

                          วันอังคาร          @    เรียงให้เรียบร้อย(เก็บรองเท้าเข้าชั้น)

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลง(วิ่งแข่ง)

                          วันพฤหัสบดี     @    การแปรงฟัน

                          วันศุกร์              @    หวานหอมชื่นใจ (น้ำผึ้งมะนาวโซดา)

 

ระยะเวลาที่สอน : (สัปดาห์ที่ 14)   วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร