แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัส  ไวร้าย ดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ดูแลร่างกายกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

             วันจันทร์                   @  วาดภาพตามเส้นประ

             วันอังคาร                   @  ประดิษฐ์พวงกุญแจ

             วันพุธ                       @   กล้วยปิ้ง

             วันพฤหัสบดี               @   แต่งตัว

             วันศุกร์                      @  แยกสีลูกบอล

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  9-13 พฤศจิกายน 2563  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา