แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัส  ไวร้าย ดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ดูแลร่างกายกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

             วันจันทร์                   @  ตกแต่งหน้ากากอนามัย

             วันอังคาร                   @  หยุด

             วันพุธ                       @   ต้มมาม่า

             วันพฤหัสบดี               @   ล้างเท้า

             วันศุกร์                      @  เตะบอล

ระยะเวลาที่สอน : วันที่     12-16 ตุลาคม 2563  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา