แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ตุ๊กตาถุงเท้า

                          วันอังคาร          @    ปลูกถั่วงอก

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลง(ชักขะเย่อ)

                          วันพฤหัสบดี     @    เก็บให้เรียบร้อย (ตาก-เก็บที่นอน)

                          วันศุกร์              @    เฟรนฟรายทอดเกลือ

 

ระยะเวลาที่สอน :(สัปดาห์ที่ 13)  วันที่ 23-27 มกราคม 2560   เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร