แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

             วันจันทร์ @     หนูน้อยถูพื้น

             วันอังคาร    @     เฟรนช์ฟรายส์

             วันพุธ     @     เตะบอลเข้าโกล

             วันพฤหัสบดี    การล้างเท้า

             วันศุกร์   @     ประดิษฐ์โมบาย

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 9 พฤศจิกายน  – 13 พฤศจิกายน 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี