แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

             วันจันทร์ @     เด็กดีช่วยกันเก็บขยะ

             วันอังคาร    @     สลัดโรล

             วันพุธ     @     เดินตามเส้นตรง

             วันพฤหัสบดี    การสวมถุงเท้า

             วันศุกร์   @     ภาพวาดตัวฉัน

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 2 พฤศจิกายน  – 6 พฤศจิกายน 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี