แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

             วันจันทร์ @     หนูน้อนเก็บที่นอน

             วันอังคาร    @     บีลัคกี้ปิ้ง

             วันพุธ     @     พาน้องกลับบ้าน (ตักปิงปองใส่โหล)

             วันพฤหัสบดี    การสวมรองเท้า

             วันศุกร์   @     หุ่นมือถุงกระดาษ

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี