แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

             วันจันทร์ @     หนูน้อยเช็ดเก้าอี้

             วันอังคาร    @     หยุด

             วันพุธ     @     หนูน้อยแยกสี (แยกสีบอล)

             วันพฤหัสบดี    ยารักษาโรค

             วันศุกร์   @     จานกระดาษมีชีวิต

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 12 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี