แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  2

              หน่วยการเรียนรู้ : โควิด 19

              เนื้อหาที่สอน  :วันจันทร์   @   ระบายสีโควิดด้วยนิ้วมือ

                                        วันอังคาร   @   ผ้าเน่า

                                        วันพุธ                @   โยนบอลลงตะกร้า

                                        วันพฤหัสบดี       @   ไข่เจียวแสนอร่อย

                                         วันศุกร์              @   แปรงฟัน

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 2 - 6  พฤศจิกายน  2563 เวลา  09.20-10.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวภาสินี บุญศรี

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายพงศ์ธวัช  กองเกิด