แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  2

              หน่วยการเรียนรู้ : โควิด 19

              เนื้อหาที่สอน  :วันจันทร์   @   ออมสินโควิด

                                        วันอังคาร   @   เก็บขยะกันเถอะ

                                        วันพุธ                @   โยนโบว์ลิ่งโควิด

                                        วันพฤหัสบดี       @   ไอศกรีมโอริโอ้            

                                        วันศุกร์              @   ล้างหน้า

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 2630 ตุลาคม  2563 เวลา  09.20-10.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวภาสินี บุญศรี

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายพงศ์ธวัช  กองเกิด