แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  2

              หน่วยการเรียนรู้ : โควิด 19

              เนื้อหาที่สอน  :วันจันทร์   @   หยดสี

                                        วันอังคาร   @   จัดให้เป็นระเบียบ

                                        วันพุธ                @   โควิดส่งของ

                                        วันพฤหัสบดี       @   ไข่ตุ๋นแสนอร่อย          

                                         วันศุกร์              @   สวมเสื้อยืด

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 1216 ตุลาคม  2563 เวลา  09.20-10.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวภาสินี บุญศรี

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายพงศ์ธวัช  กองเกิด