แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    บ้านของฉัน(ปะติดกิ่งไม้)

                          วันอังคาร          @    เติมน้ำให้เต็ม(กรอกน้ำใส่ขวด)

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลง(เตะบอลเข้าประตู)

                          วันพฤหัสบดี     @    การสวมถุงเท้า-รองเท้า

                          วันศุกร์              @    โอวัลติลภูเขาไฟ

 

ระยะเวลาที่สอน :(สัปดาห์ที่ 12)  วันที่ 16-20 มกราคม 2560   เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร