แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัส  ไวร้ายดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  เครื่องแต่งกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

             วันจันทร์                   @  หน้ากากนามัย (จุ่มสี)

             วันอังคาร                   @  หยิบให้ถูก  ใช้ให้เป็น(หมวก)

             วันพุธ                       @   ทำอาหาร (วุ้นน้ำแดง)

             วันพฤหัสบดี               @   ล้างมือ

             วันศุกร์                      @   ย้ายกล่องโควิด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่     28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563   เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา