แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัส  ไวร้าย ดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ดูแลเครื่องแต่งกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

             วันจันทร์                   @  ตุ๊กตาเด้งดึ๋ง

             วันอังคาร                  @  DIY Sensory box

             วันพุธ                       @   ผักทอด

             วันพฤหัสบดี             @   คู่ฉันอยู่ไหน

             วันศุกร์                      @  วิ่งรองเท้าผลัด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่      21-25 กันยายน 2563  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา