แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง :  ไวรัส  ไวร้ายดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแลร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

             วันจันทร์                   @  ฉีก ฉีก ฉีก

             วันอังคาร                   @  พับผ้า

             วันพุธ                       @   แซนวิชไส้แยม

             วันพฤหัสบดี               @   อุปกรณ์ดูแลร่างกาย

             วันศุกร์                      @  ใส่เสื้อวิ่งผลัด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  14 – 18 กันยายน 2563          เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นาวโรชา  วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา