แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัส  ไวร้าย ดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแลรักษาร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

             วันจันทร์                   @  ฉับ ฉับ ตัดให้ขาด

             วันอังคาร                   @  หยิบให้ถูก  ใช้ให้เป็น(ยาสระผม)

             วันพุธ                       @   ชงโอวัลติน

             วันพฤหัสบดี               @   สระผม

             วันศุกร์                      @  เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  7-11 กันยายน 2563      เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา