แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัส ไวร้ายดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแลรักษาร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

             วันจันทร์                   @  เป่าสี

             วันอังคาร                   @  ปลูกผัก (ผักบุ้ง)

             วันพุธ                       @   ไข่เจียว

             วันพฤหัสบดี               @  ฟันหนูแข็งแรง(แปรงฟัน)

             วันศุกร์                      @  โยคะ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563         เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา