แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัส  ไวร้าย ดูแลได้ด้วยมือ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  หน้าที่ของอวัยวะ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

             วันจันทร์                   @  จุ่มสี (ลำลีปั่นหู)

             วันอังคาร                   @   หยิบให้ถูก  ใช้ให้เป็น

             วันพุธ                       @   ทำอาหาร(ต้มมาม่าใส่ไข่)หยุด

             วันพฤหัสบดี               @   หูของฉัน

             วันศุกร์                      @   ทายสิเสียงอะไรเอ่ย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 10-14  สิงหาคม  2563 เวลา  10.30 –  11.00  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา