แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัสไวร้าย ดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  หน้าที่ของอวัยวะ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

             วันจันทร์                    พับสี

              วันอังคาร                  @   หน้าที่ของอวัยวะ (จมูก)

             วันพุธ                       @   ทำอาหาร(สปาเก็ตตี้)

             วันพฤหัสบดี               @   หน้าที่ของอวัยวะ (จมูก)

             วันศุกร์                      @   กลิ่นอะไรเอ่ย

ระยะเวลาที่สอน :   3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา