แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน วันจันทร์           @    รถของเล่นของฉัน

                          วันอังคาร          @    เติมน้ำให้เต็ม(กรอกน้ำใส่ขวด)

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลง(กระโดดข้ามสิ่งกีดขว้าง)

                          วันพฤหัสบดี     @    เกมตักปลาใส่ถ้วย(ฝึกการใช้ช้อน)  

                         วันศุกร์              @    ผัดถั่วงอกใส่ไข่

 

ระยะเวลาที่สอน : (สัปดาห์ที่ 11)  วันที่ 9-13 มกราคม 2560   เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร