แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

             วันจันทร์ @     หนูน้อยเช็ดโต๊ะ

             วันอังคาร    @     ปลูกหอม

             วันพุธ     @     ย้ายบอลใส่ตะกร้า

             วันพฤหัสบดี    การพับผ้า

             วันศุกร์   @     โมบายดอกรัก (ร้อยดอกรัก)

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 5 ตุลาคม – 9 ตุลาคม 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี